Förbättringar i kvinnosjukvården

Fredagen den 27 juni besökte regionrådet Henrik Fritzon (S) och regionfullmäktigekandidaten Amela Hodzic (S) kvinnokliniken på Skånes universitets sjukhus. Förra sommaren var situationen på förlossningsavdelningarna i Skåne mycket svår och kvinnor i aktivt värkarbete hänvisades mellan sjukhusen. Nu vill de socialdemokratiska regionpolitikerna förhöra sig om hur situationen ser ut inför sommaren.

– Förra sommaren rådde kaos inom förlossningsvården. Många kvinnor är fortfarande mycket oroliga över att inte få plats när de ska föda. Nu vill vi veta hur den faktiska situationen är på förlossningsavdelningen i Malmö inför sommaren, säger Henrik Fritzon (S).

– Det grundläggande problemet för kvinnosjukvården är att den är underfinansierad. Vi socialdemokrater har en övergripande vision för en bättre kvinnosjukvård med mer resurser, fler anställda och fler utbildningsplatser för barnmorskor, fortsätter Henrik Fritzon (S).

– Den moderatledda regionledningen stängde familje-BB i Malmö för två år sen. Nu finns det inte längre någon plats där nyblivna föräldrar kan stanna kvar tillsammans för att lära känna sin nyfödda bebis med stöd av vårdpersonal. Det visar på den politiska regionledningens mycket omoderna syn på pappans roll. Vinner vi valet kommer vi öppna familje-BB igen, säger Amela Hodzic (S).

Socialdemokratisk politik för jämställdhet

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.

Sverige är ett bra land och ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet. Men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Flickor är mer stressade och mår generellt sämre i tonåren. Den moderatledda regeringens politik har lett till att Sverige är på väg att tappa den ledande position som vi länge har haft på jämställdhetsområdet. Arbetet för ett mer jämställt samhälle går alltför sakta.Sverige har fallit från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsranking.

Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Därför vill vi aktivt verka för fler män i förskolan och grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet i vardagen blir en utmaning för skolan.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. För att nå det målet behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka. För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs ett mer jämställt arbetsliv och en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Ökad jämlikhet, jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb. Med fler i jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:

 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och deltid en möjlighet.
 • ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod.
 • att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan.
 • verka för att genusperspektiv får genomslag i forskning och utveckling.
 • om situationen inte snabbt förbättras – lagstifta om jämställda bolagsstyrelser.

Första jämställdhet(s)året

Under Nordiskt Forum i Malmö i början av juni släppte Socialdemokraterna ett handlingsprogram med fokus på arbetsmarknad, utbildning och välfärd utifrån ett jämställdhetsperspektiv – ”Första jämställdhetsåret”.

Under det första regeringsåret med en socialdemokratiskt ledd regering kommer jämställdhetsfrågorna att prioriteras och detta handlingsprogram ska genomföras under regeringens första år.

 1. Lönekartläggning varje år
 2. Rätt till heltid
 3. Stopp för staplande av visstidsanställningar
 4. Jämställda arbetsplatser
 5. Jämställda bolagsstyrelser
 6. Jämställd skola
 7. Jämställd akademi och forskningsanslag
 8. Utveckla välfärdsjobben
 9. Tillgång till välfärdstjänster så att både män och kvinnor kan jobba
 10. Trygg förlossningsvård
 11. Jämställt föräldraansvar
 12. Avskaffa vårdnadsbidrag
 13. Insemination för ensamstående kvinnor
 14. Bättre ekonomi för ensamstående föräldrar
 15. Svik inte offren för sexövergrepp

Läs gärna hela handlingsprogrammet här!

50 skarpa förslag för fler och bättre jobb

Det råder massarbetslöshet i Sverige och regeringen har inga lösningar. Socialdemokraterna i Malmö har tagit fram 50 förslag till fler och bättre jobb. Bland dessa kan särskilt nämnas att:

 • Socialdemokraterna ska gå till val 2014 med ett nytt och tydligt sysselsättningsmål i vår strävan att nå full sysselsättning.
 • vi vill hitta nya former för skattepremierat entreprenörssparande och att ett skatteincitament för företagsnära och industrinära forskning införs
 • det införs ett jobbkontrakt mellan de arbetslösa och Arbetsförmedlingen som tydligt klargör alla parters rättigheter och ansvar
 • vi vill slå samman de olika subventionerade anställningsformerna, som t.ex. OSA, trygghetsanställningar och lönebidrag, till en ny anställningsform som utgår från den enskildes arbetsförmåga
 • Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen får rätt att inrätta en fri jobbzon
 • vi vill utreda möjligheten att införa ett fjärde, frivilligt, arbetsintroduktionsår på gymnasiet
 • vi vill förhindra otrygga anställningar genom att återgå till de regler som gällde för tillsvidareanställning innan 2006
 • vi vill införa om obligatorisk företagshälsovård arbetsmiljölagen
 • Socialdemokraterna ska verka för en ny förhandling i EU om det s.k. utstationeringsdirektivet för att på detta sätt trygga att alla som arbetar i Sverige får kollektivavtalsenliga löner
 • social hänsyn ska tas i all offentlig upphandling

Regeringens politik urholkar jämställdheten

De borgerliga partierna har identifierat unga kvinnor som en stark väljargrupp och försöker följaktligen visa upp en jämställdhetspolitik inför valet. I en politik som leder till att klassklyftorna ökar, som systematiskt monterar ner välfärdssamhället och där pengar och resurser koncentreras hos ett fåtal kan aldrig leda till en hållbar jämställdhetspolitik. Kvinnor har fortfarande lägre löner än män, kvinnor jobbar i välfärden i större utsträckning än män och män sitter på större kapital och fler makt positioner i samhället.

I rapporten ”Alliansen sviker kvinnorna” lyfts det fram att de reformer som genomförts under den borgerliga regeringen ökar klyftorna mellan kvinnor och män. Rapporten lyfter fram följande punkter:

• Jobbskatteavdraget har ökat inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Regeringens samlade skattepolitik har gynnat gruppen män som fått mer än kvinnorna.

• Neddragningar inom kommunala omsorgstjänster drabbar i betydligt högre grad kvinnor än män, som anhöriga, anställda och vårdtagare.

• Nedmonteringen av de gemensamma trygghetssystemen som a-kassa och socialförsäkring drabbar i högre grad kvinnor än män.

• Vårdnadsbidraget ökar skillnaderna i ansvar och kontakt med barnen mellan män och kvinnor. I Stockholms togs mer än 90 procent av vårdnadsbidraget ut av kvinnor.

• Jämställdhetsbonusen har blivit ett fiasko. Försäkringskassan har visat att den inte har någon effekt på fördelningen av föräldradagarna mellan kvinnor och män.

• Avdraget för hushållsnära tjänster har inte på något sätt motverkat problemen med den ojämlika fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män, utan cementerar snarare den rådande ordningen.

• Arbetsgivare med färre än 25 anställda slipper göra jämställdhetsplaner. Större företag behöver bara göra det var tredje år sedan regeringens förslag om ny diskrimineringslag trädde i kraft.

 

Högerns svarta lista

Nu kallar de sig för ”nya” moderaterna, men vi vet hur de röstat genom historien och tror dem inte. Det är därför vi vill byta regering den 17 september!

1904-1918 Nej till allmän rösträtt

1916 Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet

1919 Nej till 8 timmars arbetsdag

1921 Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige

1917 Nej till folkskolereformen

1931 Nej till sjukkassan

1933 Nej till beredskapsarbeten

1934 Nej till a-kassa

1935 Nej till höjda folkpensioner

1938 Nej till två veckors semester

1941 Nej till sänkt rösträttsålder

1946 Nej till fria skolmåltider

1946 Nej till allmän sjukvårdsförsäkring

1947 Nej till allmänna barnbidrag

1951 Nej till tre veckors semester

1953 Nej till fri sjukvård

1959 Nej till APT

1963 Nej till fyra veckors semester

1979 Nej till 40-timmars vecka

1973 Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63 år

1974 Nej till fri abort

1976 Nej till femte semester veckan

1983 Nej till löntagarfonder

1994 Nej till partnerskapslag för homosexuella

1998 Nej till att erkänna homosexuellas rättigheter inom EU

1998 Nej till sexköpslagen

2003 Ja till Irakkriget som alla andra riksdagspartier kritiserade

2004 Ja till sänkt a-kassa och sjukpenning

2006 Nej till gröna jobb, till upprustning av offentliga sektorn och höjd a-kassa

2007 Ja till sänkt sjukersättning och Ja till införande av FAS 3

2008 Ja till vårdnadsbidrag och Nej till högskolebehörighet för studenter med arbetslivserfarenhet

2009 Ja till privatisering av Apoteket och Ja till färre lönekartläggningar för jämställda löner

2010 Ja till betyg från årskurs 6 (2017 ska det gälla från årskurs 4)

2011 Nej till högskolebehörighet för yrkesprogram på gymnasiet

2012 Ja till nedskärning av högskoleplatser och Ja till urholkad LSS-lag

2013 Ja till försämrad miljöpolitik, Ja till sämre underhåll av järnvägen, Ja till slopad företagshälsovård